KENTHER, Harm Jan

Harm Jan Kenther

pionier van het socialisme in Winschoten, is geboren te Winschoten op 7 oktober 1870 en overleden te Amsterdam op 25 oktober 1944. Hij was de zoon van Folkert Kenther, rijtuig- en huisschilder, en Stientje Hulzebos. Op 6 juli 1893 trad hij in het huwelijk met Aaffien van Sloten, met wie hij twee dochters en twee zoons kreeg.
De familienaam is Kenter, maar hij noemde zich Kenther.

Kenther leerde na de lagere school het vak van meubelmaker. Op nog geen achttienjarige leeftijd trad hij toe tot de afdeling Winschoten van de Sociaal-Democratische Bond (SDB), waarvan hij secretaris werd. In januari 1891 was hij uitgever en redacteur van het ter plaatse verschijnende weekblad De Volkszaak, dat na een jaar werd omgezet in De Arbeider van Luitjes. In 1893 trad hij op als administrateur van Troelstra's orgaan De Nieuwe Tijd en verhuisde daartoe eerst naar Leeuwarden en daarna naar Amsterdam. Op het eind van datzelfde jaar vestigde hij zich met zijn jonge vrouw en met het gezin van Troelstra te Utrecht, waar De Baanbreker werd uitgegeven. In 1894 werd hij agent van dit blad te Den Haag, waar hij een afdeling van de SDAP hielp oprichten als voorlopig secretaris.

Teruggekeerd in Winschoten organiseerde Kenther in 1897 de succesvolle campagne in dat district bij de Tweede Kamerverkiezingen voor de kandidatuur-Troelstra. Hij werd de spil van de actie van de sociaal-democraten in Winschoten en omgeving. In 1899 werd hij tot lid van de gemeenteraad gekozen en in 1907 ook van de Provinciale Staten. Tevens trad hij enige malen als kandidaat voor de Tweede Kamer in het district op. In 1911 vertrok hij echter, omdat hij als winkelier-boekhandelaar slechts moeilijk een bestaan kon vinden. Na een kort Maastrichts intermezzo trad hij te Amsterdam in dienst van Het Volk, eerst als corrector, later als redacteur-verslaggever. Van 21 maart tot 6 september 1927 was hij ook hier enkele maanden lid van de gemeenteraad, maar moest wegens drukke werkzaamheden bedanken. Ook nam hij korte tijd de redactie waar van Het Haagsche Volk. Kenther vervulde zijn functie bij de Arbeiderspers tot zijn pensionering in 1936. Hij was een groot sportliefhebber en deed veel voor de Nederlandsche Arbeiderssportbond. Zowel Vliegen als Troelstra maken van Kenthers pioniersverdiensten voor de SDAP met waardering melding.

Publicaties: 

Van een kleinsteedschen timmerman' in: J.F. Ankersmit, Arbeiderslevens (Amsterdam z.j.) 84-93.

Literatuur: 

P. Hoogland, Vijf en twintig jaren sociaal-demokratie in de hoofdstad (Amsterdam 1928); 16e Verslag van den toestand en de werkzaamheden over het tijdvak van 1 januari 1935-31 december 1935 NVV 208; Vliegen, Kracht II, 113-114; Troelstra, Gedenkschriften II; C.A.M. Diepenhorst, De sociaaldemocratie in de residentie (Den Haag 1934) 33-35; L.Ph. Stork, 'H. Kenther verlaat de Arbeiderspers' in: De Vakbeweging, 30.4.1936, 134-135; Op hechte fundamenten. Geschiedenis van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond (Amsterdam 1950) 37-39; D.J. Wansink, Het socialisme op de tweesprong (Haarlem 1939); P. Bakker, Zo was het (Amsterdam 1961); G. Bruintjes, Socialisme in Groningen 1881-1894 (Amsterdam 1981); H. Dona, Sport en socialisme. De geschiedenis van de Nederlandse Arbeiderssportbond 1926-1941 (Amsterdam 1981); P. Hoekman, Socialisme en arbeidersbeweging in het Oldambt 1881-1894 (Groningen 1985); P. Hoekman, J. Houkes, O. Knottnerus (red.), Een Eeuw Socialisme en Arbeidersbeweging in Groningen 1885-1985 (Groningen 1986).

Portret: 

H.J. Kenther, uit: Troelstra, Gedenkschriften II, t.o. 49

Handtekening: 

Huwelijksakte van Kenter/van Sloten dd. 6 juli 1893. Boek 1893, akte 40; akteplaats Winschoten. Als bruidegom.

Auteur: 
Albert F. Mellink
Oorspronkelijk gepubliceerd in: 
BWSA 1 (1986), p. 57-58
Laatst gewijzigd: 

18-4-2015 (achternaam toegelicht, beroep vader en kindertal aangepast)