TENTHOFF, Johannes Theodorus

Johannes Theodorus Tenthoff

een van de eerste rode dominees, is geboren te Amsterdam op 6 september 1847 en overleden te Amersfoort op 10 juni 1916. Hij was de zoon van Raignier Theodore Tenthoff, winkelier en boekhouder, en Johannaa Maertin. Op 26 februari 1880 trad hij in het huwelijk met Willemina van der Veen, met wie hij twee dochters kreeg.
Pseudoniem: J. Maertinsen.

Tenthoff stamde uit bewust orthodoxe, Waalse kring. Hij studeerde theologie te Amsterdam en Utrecht. Te Utrecht werd hij onder invloed van de filosoof C.W. Opzoomer en de oogheelkundige F.C. Donders vrijzinnig. In 1876 kandidaat en daarna Nederlands-Hervormd predikant te Herkingen (1877), Koedijk (1879), Assendelft (1881), Wynaldum (1885) en Hoorn (1888-1913).

Van professor Donders leerde Tenthoff dat geloof en wetenschap een geheel konden vormen en dat geloof tot de daad moest voeren. Als jong predikant botste hij met de starre orthodoxie. Hij kwam op voor recht en mensenwaarde en kreeg zo belangstelling voor het sociale vraagstuk, ook voor de economische kant daarvan. Op vele plaatsen in en buiten de gemeente sprak hij daarna over het goed recht van het socialisme. In oktober 1882 had hij reeds een debatavond met F. Domela Nieuwenhuis. In zijn Friese tijd (1885-1888) sprak hij onder andere te Gorredijk voor de afdeling van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, over het socialisme (1885). Dit gaf geen moeilijkheden. Ook in 1885 sprak hij voor de moderne theologen te Amsterdam over 'Welke houding voegt ons ten opzichte der arbeidersbeweging?' In 1886 refereerde hij te Leeuwarden voor de moderne predikanten uit de noordelijke provinciën over 'De zedelijke grondtrek der sociale beweging van onzen tijd, een wegwijzer voor de werkzaamheid van den modernen predikant in dezen'. In 1887 had hij contact met P.J. Troelstra en diens verloofde. Troelstra droomde er van predikant te worden, maar was de kerk geen sta in de weg? Tenthoff weigerde een beroep naar Mantgum dat een 'dik' traktement bood. Toen hij naar Hoorn vertrok en in 1890 te Edam over het socialisme sprak, leidde dit tot veel rumoer. Dit haalde de landelijke pers. In 1891 kreeg hij uit Zwolle het aanbod van een Kamerkandidatuur, waarvoor hij bedankte. Hij stond tussen de partijen in en voelde zich eerst geestverwant van de radikalen rond M.W.F. Treub en C.V. Gerritsen. Hij was meer profeet dan priester en gaf zich aan allerlei praktisch werk zoals de stichting van een zuivelfabriek en orgelconcerten voor het volk. Ook was hij in 1893 lid van het comité 'Honger en Schrik'. In dat jaar ijverde hij voor meer zondagsrust voor het spoorwegpersoneel en werd door de directie van de spoorwegen onheus bejegend. In 1903 speelde hij bij de spoorwegstaking nog een rol.

Tenthoff was een begaafd prediker die zijn hoorders soms kon doen schateren. Hij had invloed op zijn schoonzoon D. Bakker en op de Hoornse onderwijzer W. Banning, die mede daardoor predikant werden. Tenthoff stond voortdurend tussen ja en nee. Hij kritiseerde zowel de kerk als de arbeidersbeweging en liet tegelijk het positieve zien van christendom en socialisme. Door de positie tussen de vaak onkerkse arbeiders en de kerkse liberalen en met tegelijk de drang om te schrijven en te spreken en de vraag om pastoraal werk te doen, heeft hij het moeilijk gehad. Hij gaf een zestal vlugschriften uit en werkte incidenteel mee aan Recht voor Allen, De Hervorming, Het Nieuwe Leven, Ons Godsdienstig Leven, De Blijde Wereld, Teekenen des Tijds en plaatselijke bladen (Zaanlandsche Courant, Hoornsche Courant, Amersfoortsche Courant).

Tenthoff had een nerveuze aanleg. Mede door de langdurige ziekte van zijn vrouw (ziekte van Parkinson) en door zijn moeilijke positie in gemeente en kerk moest hij in 1913 emeritaat aanvragen. De laatste jaren waren moeilijk. Hij werd nog even verpleegd in Rijngeest bij Leiden. De mensen die hem werkelijk kenden, bewonderden de kleine, lelijke man die zo volkomen eerlijk was. Een gymnasiumvriend uit Amsterdam, de latere professor J.J. Hartman, schreef bij zijn dood: 'Hij was wel de edelste mens die ik ooit heb ontmoet'. Ook Banning bleef hem zijn leven lang dankbaar.

Archief: 

Collectie J.Th. Tenthoff in IISG (Amsterdam; vgl. Campfens, 227). Enige stukken in familiebezit bij mevrouw W.M. Boelens-Bakker in Drachten.

Publicaties: 

Behalve de genoemde: Socialistische nevelen weggevaagd. Een welmeenend woord aan allen die arbeiden en denken (Assendelft 1884); Het Socialisme (Hoorn 1890); Maatschappij en crisis (Hoorn 1891); De vrouw en het Christendom (Hoorn 1899); Sport èn godsvrucht (Hoorn 1908); De reactionaire strooming onder de Protestanten (Hoorn 1909; le en 2e druk); 'Zielsonderzoek in de rechtzaal' (Teekenen des Tijds, 13, 1911); zie ook: J.J. Kalma, Bibliografie van en over ds. J.Th. Tenthoff, aanwezig in Provinciale Bibliotheek van Friesland (Leeuwarden), A 4146.

Literatuur: 

Bymholt, Geschiedenis; J. Lindeboom, Geschiedenis van het vrijzinnig protestantisme Deel III (Assen 1935) 37; H.J. Wilzen, A. van Biemen, Samen op weg. Vijftig jaar ontmoeting tussen Christendom en socialisme in De blijde wereld en Tijd en taak (Amsterdam 1953); P.J. Meertens, 'Tenthoff (Johannes Theodorus)' in: Mededelingenblad, december 1955, 1-3; P.J. Meertens, 'Ds. J.T. Tenthoff' in: Tijd en Taak, 18.2.1956; W. Banning, Terugblik (Amsterdam 1958) 16; P.J. Meertens, 'Had Troelstra predikant willen worden?' in: Mededelingenblad, augustus 1961, 12-13; J.J. 't Hoen, Op naar het licht. De Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging 1882-1909 (Wormerveer 1968); J.J. Kalma, 'Ds. J.T. Tenthoff, een van de eerste rode dominees' in: Leeuwarder Courant, 14.8.1976; A. Schaake, De eenzame strijd van Johannes Tenthoff, een van de eerste rooie dominees en predikant in Hoorn van 1888-1913 (Hoorn 2015).

Portret: 

J.Th. Tenthoff, uit: De Blijde Wereld, 2.2.1929

Handtekening: 

Huwelijksakte Tenthoff/van der Veen dd. 26 februari 1880. Reg 4 fol. 1, akte 291; akteplaats Amsterdam. Als bruidegom.

Auteur: 
P.J. Meertens, J.J. Kalma
Oorspronkelijk gepubliceerd in: 
BWSA 1 (1986), p. 131-133
Laatst gewijzigd: 

23-05-2002
31-05-2015 (beroep vader en voornaam moeder gecorigeerd)
15-12-2015 (publicatie aan literatuurlijst toegevoegd)