Inleiding bij Deel 3 (1988)

In het nu voorliggend deel van het Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland (BWSA) heeft de redactie het beleid voortgezet zoals geformuleerd in de inleiding van het Eerste Deel (pp. VII-X). Twee uitgangspunten hebben de samenstellers van het BWSA voor ogen gestaan bij de selectie van op te nemen personen. Ten eerste moest sprake zijn van een herkenbare bijdrage aan de arbeidersbeweging in ruime zin. Ten tweede dienden zoveel mogelijk alle wereldbeschouwelijke stromingen én alle typen politieke, sociale en culturele organisaties aan bod te komen. Wat dit laatste betreft zou niet alleen aandacht besteed moeten worden aan nationale figuren, maar ook aan hen die bij het ontstaan en de ontwikkeling van de arbeidersbeweging in de belangrijkste regionale centra en steden betrokken waren. In het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis van november 1983 is een lijst opgenomen van de 500 geselecteerde personen die uiteindelijk in de zes geplande delen van het BWSA een plaats moeten krijgen. Sindsdien is deze lijst naar aanleiding van suggesties van derden enigszins bijgesteld. Ook voor de toekomstige delen stelt de redactie opmerkingen en aanvullingen op prijs.

In dit Derde Deel zijn de biografieën weer alfabetisch geordend. In de lijst van beschreven personen (p. XV) zijn tevens de in de vorige twee delen opgenomen personen vermeld. Ook met behulp van het register, dat eveneens cumulatief is, zijn de beschrevenen terug te vinden. Behalve de namen van personen bevat het register organisaties, periodieken en geografische plaatsen. Wederom prijst de redactie zich gelukkig met de deskundige medewerking van tientallen auteurs die bereid waren levensschetsen te schrijven.

Met dit deel doen twee nieuwe redacteuren hun intrede: Jannes Houkes en Margreet Schrevel. Medewerkers van archiefdiensten, bibliotheken en bevolkingsregisters zorgden, vaak op zeer korte termijn, voor het verschaffen van de nodige gegevens. Hen komt grote dank toe. Van de medewerkers van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis dankt de redactie met name Aad Blok, Thea Duijker, Marien van der Heijden en Hans Staphorst voor hun inzet.

De redactie