Schetsen toevoegen

Auteurs die een nieuwe levensschets voor het BWSA willen schrijven, zijn met hun suggesties van harte welkom bij de redactie: bwsa@iisg.nl. Het BWSA verscheen in negen gedrukte delen (1986-2003) en vanaf 2003 digitaal (op de website van het IISG). Vanaf 2011 zijn nieuwe levensschetsen digitaal toegevoegd (zie het overzicht verderop) en oude schetsen waar nodig gecorrigeerd en van een handtekening voorzien. Over het opnemen van nieuwe personen in het BWSA, de lengte van schetsen (tussen 1500 en 3000 woorden) en de publicatie daarvan beslist de redactie. Voor het opnemen van nieuwe schetsen geldt dat deze van uitstekende kwaliteit moeten zijn en dat de evenwichtigheid van de gehele groep in het BWSA opgenomen personen gehandhaafd blijft.

Redactiebeleid nieuwe levensschetsen

Trefwoorden voor op te nemen personen zijn 'arbeidersbeweging en socialisme', maar dit is altijd breder geïnterpreteerd als 'sociaal-emancipatorische bewegingen' met ruimte voor figuren vanuit een verschillende achtergrond. De redactie wil recht doen aan alle groepen die een rol hebben gespeeld in het emancipatieproces dat wordt aangeduid met de woorden 'socialisme en arbeidersbeweging' tussen 1860 en 1980. Hierbij valt te denken aan de combinatie van arbeiders(leiders) en intellectuelen, centrale figuren en kleurrijke randfiguren (en luidruchtige dwarsliggers), mannen en vrouwen, grote steden en regio’s, alsook evenwichtigheid in politieke stromingen en beroepsgroepen, in Nederland en in de voormalige koloniën en overzeese gebiedsdelen. Vooral in dit laatste opzicht ontbreken nog belangrijke personen. Hoewel wij uit zijn op mensen van diverse pluimage, is geprobeerd te werken met exemplarische personen en te voorkomen dat te veel dezelfde soorten figuren werden opgenomen, door het aantal parallel verlopende en bijna identieke levenslopen te beperken. De oorspronkelijke grens van 1940 werd al met enige soepelheid gehanteerd, omdat sommige personen zowel vóór als na de Tweede Wereldoorlog actief waren. Intussen is deze periode uitgebreid tot ongeveer 1980, waarbij ook andere sociale bewegingen dan de arbeidersbeweging worden meegenomen.

Richtlijnen voor het schrijven van een schets

Elke biografische schets bestaat uit drie delen: 1) het voorstukje met feitelijke persoonsgegevens, 2) de levensbeschrijving en 3) de opgave van Archieven, Publicaties van en Literatuur over de beschrevene (het APL). De gepubliceerde schetsen laten zien hoe BWSA-schetsen eruitzien. Het bestuderen hiervan geeft een helder beeld van de gewenste vorm. Elke schets bevat zo mogelijk een portret en een handtekening.

1) Bij de persoonsgegevens gaat het om alle voornamen, de gehele familienaam, alsook roepnamen, bijnamen en pseudoniemen. Geef vervolgens een korte aanduiding van de functie in de sociale beweging. Daarna volgen zinnen als: Beschrevene is geboren te (plaats) op (datum/maand/jaartal) en overleden te (plaats) op (datum/maand/jaartal). Beschrevene was de dochter/zoon van (voornamen/achternaam), (beroep), en van (voornamen/achternaam), (beroep). Op (datum/maand/jaartal) trad zij/hij in het huwelijk met (voornamen/naam), (beroep), met wie zij/hij x dochters en y zonen kreeg (dan wel: Dit huwelijk bleef kinderloos). Dit huwelijk werd ontbonden op (datum/maand/jaartal). Op (datum/maand/jaartal) hertrouwde zij/hij met (voornamen/naam), (beroep), met wie zij/hij x dochters en y zonen kreeg. Wees volledig en neem geen andere informatie in het voorstukje op. Voor het vinden van deze data kan gebruik worden gemaakt van de gemeentearchieven en WieWasWie (zie https://www.wiewaswie.nl).

2) De levensbeschrijving volgt de gehele levensloop chronologisch. Hoe werd de interesse voor de sociale beweging gewekt? Hoe is de carrière verlopen? Denk ook aan zaken als levens- en wereldbeschouwing, ontwikkeling van politieke en andere denkbeelden en de persoonlijkheid (leefwijze, gewoonten, karakter). Sluit af met een waardering gerelateerd aan de beweging. Maak lopende zinnen (in de onvoltooid verleden tijd), gebruik niet te veel alinea’s, cursiveer titels van boeken, brochures en tijdschriften en laat namen van organisaties beginnen met hoofdletters. Leg afkortingen de eerste maal uit. Het verdient aanbeveling oorspronkelijke bronnen te gebruiken naast secundaire literatuur teneinde in de literatuur ingesleten fouten op te sporen en de beschrijving aan originaliteit te laten winnen. Gebruik de voorkeurspelling, vermijd waardeoordelen en discriminerend taalgebruik. Een belangrijke bron kunnen de gedigitaliseerde boeken, kranten en tijdschriften zijn in Delpher, zie https://www.delpher.nl. Zoek daar met korte tijdsperioden, dat levert meer treffers op.

3) Het APL omvat het eventuele zelfstandige Archief (of collectie) van beschrevene (dus géén documenten in andere archieven) en de vindplaats. In het algemeen alle Publicaties van de beschrevene opnemen (in chronologische volgorde). Bij Literatuur gaat het om een kritische selectie van artikelen en boeken over de beschrevene (in chronologische volgorde; alleen die algemene werken vermelden, waarin beschrevene op zeer specifieke wijze wordt behandeld; indien er een bibliografie bestaat, die ook vermelden). Voorbeeld van vermelding in een beschreven boek: G.J. Harmsen, Blauwe en rode jeugd (Assen 1961) 179-180; voorbeeld van een tijdschriftartikel: J.M. Welcker, ‘Akrates-Drion’ in: Mededelingenblad, nr. 32, mei 1967, 4-18.

Sinds 2011 opgenomen schetsen

Sinds mei 2011 zijn de volgende levensschetsen toegevoegd:
Truus van Andel, Gerd Arntz, Gerda van Asselt, Dientje Auwerda, Lotte Beese, Piet Begeer, Antonius J. Belderok, Roelof Jans Blaauw, Salvador Bloemgarten, Adri de Boon, Co van den Born, Maarten Borsje, Jacob Leendert Bruijn, Piet Burggraaf, Ien Dales, Maurits Dekker (uitgebreid), Klaas Driehuis, Frits Faulhaber, Willem Gehrels, Jacques Giele, Joop Goubitz, Hannes de Graaf, Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman, Jakob Griek, Ger Harmsen, Ottho Gerhard Heldring, Piet Helsdingen, Anna Aleida Heijnen (Lie Alma-Heijnen), Harry Hoefnagels, Henri A. Janssen (Harry van Kruiningen), Frits de Jong Edz., Theo de Jong, Cécile de Jong van Beek en Donk, Theo Ketelaar, Imke Klaver, Marga Klompé, Ria de Korte, Margaretha Kraassenberg (Greet Carvalho), Bernardus Lansink sr., Betje Lazarus, Jules de Leeuwe, Cees van Lienden, Theodore Limperg jr., Jan Mens, Margaretha Meyboom, Henk Meijer, Wytze Nutters, Frederik H. Petter, Arie Pleysier, Carlos Pronk, Emanuel Querido, George van Raemdonck, Jan Roes, Jaap van de Scheur, Cato (Vernée-)Schuitemaker, Willem Siebenhaar, Johan te Slaa, Benjamin Slier, Elie Smalhout, Frans Spiekman, Wim Spiekman, Mart Stam, Benno Stokvis, Theo Sturkenboom, Bernard Tans, Sjeng Tans, Christina (Kolthek-/Colson-)Timmer, Jan Frederik Vlekke, Jan de Waardt, Henk Wakker, Hein van de Weg, Anke Weidema, Julien Wolbers (uitgebreid), Bertus Zuurbier, Trijntje Zwagerman (Trien de Haan).