Ten Geleide bij Deel 4 (1990)

Van het Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland (BWSA) verschijnt deel IV later dan oorspronkelijk het plan was. De verhuizing van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis naar de Cruquiusweg 31, Amsterdam, had tot gevolg dat de collecties boeken, tijdschriften, kranten, archieven en beeldmateriaal gedurende enkele maanden niet geraadpleegd konden worden. Eens te meer bleek hoe belangrijk deze collecties zijn voor het schrijven van vele biografieën en het controleren van gegevens betreffende de meeste - zo niet alle - biografieën van het BWSA.

Op 15 augustus 1989 overleed Frits de Jong Edz., die al in 1953 nauw betrokken was bij de oprichting van de Sociaal-Historische Studiekring (SHS) en ook aan de wieg stond van het grote project dat deze SHS op touw zette: het uitbrengen van een biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging.

De redactie van het BWSA gedenkt hem met respect en is verheugd dat hij aan het huidige woordenboek heeft bij kunnen dragen. In deel I verscheen van zijn hand de biografie van R.K.H. Kuyper en in dit deel IV die van Piet Wiedijk. Deze laatste voltooide hij op zijn ziekbed, hetgeen getuigt van zijn grote geestkracht. De redactie heeft de lijnen, uitgezet in de reeds verschenen delen, gehandhaafd. Helaas was dit keer niet altijd een portret van de beschreven personen beschikbaar, terwijl ook de gegevens betreffende huwelijk of kindertal soms niet te achterhalen waren. Zij verzoekt de lezers en gebruikers van het BWSA fouten of aanvullingen mee te delen, opdat die in deel VI kunnen worden verwerkt. Het streven is om de gegevens absoluut betrouwbaar te doen zijn.

De redactie dankt allen die hebben meegewerkt aan dit deel door het schrijven van een of meer biografieën, door verificatie van de gegevens bij archief-instellingen en documentatieafdelingen, of anderszins. Zij is zich ervan bewust dat dit een zeer arbeidsintensief en nauwkeurig onderzoek vergt. Aad Blok, Thea Duijker, Bert Duijsings en Lukas IJsseling van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis verleenden veel hulp bij de totstandkoming van deze publikatie.

De redactie