Ten Geleide bij Deel 6 (1995)

De redactie van het Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland is niet alleen zeer verheugd deel 6 van het BWSA te kunnen voorleggen, maar ook te kunnen meedelen dat dit niet het laatste deel zal zijn, zoals oorspronkelijk - wij verwijzen naar de inleiding van deel 1 - de bedoeling was. Het aantal resterende namen op de in 1983 in het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis gepubliceerde lijst van ruim 500 personen rechtvaardigt een voortzetting van het BWSA met nog eens twee delen en een register- en aanvullingendeel. Om de continuïteit en regelmaat van verschijnen van de nog resterende delen van het BWSA te waarborgen, heeft de directie van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) besloten zijn medewerker Jan Gielkens voor een deel van zijn werkzaamheden vrij te stellen. Hij maakt sinds eind 1994 deel uit van de redactie van het BWSA .Ook wat de uitgevende instanties van het BWSA betreft is er een verandering opgetreden, die echter slechts formeel van aard is. In 1994 kreeg de Nederlandse Vereniging tot beoefening van de Sociale Geschiedenis een andere rechtspersoonlijke vorm en werd de Nederlandse Stichting tot bevordering van de bestudering der sociale Geschiedenis. Voor het BWSA heeft deze verandering geen gevolgen.

Ook bij de totstandkoming van dit deel van het BWSA heeft de redactie weer collegiale medewerking gekregen van velen. Behalve naar de auteurs gaat dank uit naar de personen en instanties die materiaal ter beschikking stelden, informatie verstrekten of anderszins aan de totstandkoming meewerkten. Bijzondere dank is op zijn plaats voor de informatie die familieleden van beschrevenen en medewerkers van bevolkingsregisters en archiefinstellingen verstrekten. Een speciale plaats bij de totstandkoming van het BWSA nemen altijd weer de medewerkers van het IISG in, van wie vooral Marti Huetink, Lex Lambrechts en Ivo Sikkema genoemd moeten worden.

De redactie