Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Archief Werkgroep Kairos / Archives Working Group Kairos

De afgelopen maanden heb ik een groot deel van mijn tijd besteed aan het bewerken van het uitgebreide archief van de Werkgroep Kairos (1969-2002). Dit archief bevond zich reeds lange tijd bij het IISG, maar in zeer ongeordende en ontoegankelijke staat. Het Kairos-archief is nu zowel in omvang (19 m.) als qua ordening en beschrijving vergelijkbaar met de archieven van de andere anti-apartheidsgroepen die via het NiZA naar het instituut kwamen. De uitgebreide inventaris van het Kairos-archief staat nu ook op de IISG-website: http://hdl.handle.net/10622/ARCH02466

Het archief bevat jaarverslagen, vergaderstukken van het Kairos-bestuur, correspondentie algemeen en op specifieke deelterreinen; stukken betreffende het informatie- en publiciteitswerk, de relaties met de Nederlandse kerkelijke instanties en organisaties; stukken betreffende de Kairos-werkzaamheden op een serie deelterreinen zoals sancties en het Nederlandse beleid ten aanzien van Zuid-Afrika, mensenrechten, de rol van de kerken, kolen en olie (Shell), onderzoek/onderwijs/ cultuur, Namibië, etc.; documentatie en krantenknipsels met betrekking tot deze onderwerpen; stukken betreffende de opheffing van Kairos 2001-2005; een annex met archiefmateriaal van Ds. Rein-Jan van der Veen, met name over de werkgroep “Betaald Antwoord”.

Foto: Kerkelijke protestactie tegen de apartheid bij de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag, met o.a. Joof van Keulen (Pax Christi), Marga Klompé en Cor Groenendijk (Kairos), april 1982 (Jan Stegeman).

Photo: Church-based activists against apartheid in front of the South African embassy in The Hague, including Kairos-chair Cor Groenendijk, April 1982.

The past months I spent most of my time on the processing of the extensive archives of the Working Group Kairos (1969-2002). These archives were already with the IISH for some time, but largely unstructured and unaccessible. Now, the Kairos-archives are - both in extent (19 m.), structure and description - on the same level as the archives of the other Dutch anti-apartheid groups which came to the institute via NiZA. The inventory of the Kairos-archives is now also avalable at the website of the International Institute of Social History:  http://hdl.handle.net/10622/ARCH02466

These archives include annual reports, minutes of the Kairos executive committee and correspondence - both general and on specific subjects; documents on the organisation's information and publicity work, the relations with Dutch church institutions and organisations as well as on the Kairos activities in areas like sanctions and the Dutch policies towards South-Africa, human rights, the role of the churches, coal and oil (Shell), research/education/culture, Namibia, etc., including documentation and press cuttings on all these subjects.