Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Chung Hwa Hui, Chinese studenten in Nederland

Voorjaar 2015 ontving het IISG een notulenboek van de bestuursvergaderingen van de vereniging Chung Hwa Hui, vereniging van Chinese studenten uit Nederlands-Indië en Indonesië in Nederland, over de jaren 1935-1939. Al eerder was een veel omvangrijker aanvulling op dit archief ontvangen. Dit materiaal is nu toegankelijk gemaakt voor onderzoek.

Chung Hwa Hui is in 1911 opgericht. Een van de kerntaken van de vereniging was het ondersteunen van studenten die zelf over onvoldoende financiële middelen beschikten. Daartoe was in 1913 een Studiefonds opgericht, de Chung Hwa Hui Hioh Pan. Eén van de criteria voor toekenning was dat de aanvrager een student van Chinese komaf uit Nederlands-Indië moest zijn. Dankzij dit Fonds konden velen aan Nederlandse universiteiten en hogescholen studeren. De activiteiten van de vereniging kwamen echter midden jaren zestig op een laag pitje te staan toen de toenmalige voorzitter, Lie Kong Ing, afstudeerde en er geen opvolger aantrad. Het Fonds bleef evenals de moedervereniging officieel bestaan tot het begin van de 21ste eeuw. Beide zijn inmiddels opgeheven. Het laatste kapitaal van het Studiefonds is inmiddels geschonken aan de in 2013 opgerichte Stichting voor het Chinees Indonesisch Erfgoed.

Het IISG bezat al een uitgebreid archief van het landelijk bestuur van Chung Hwa Hui. Hierin bevinden zich notulen van vergaderingen, correspondentie, financiële stukken, ledenadministratie en stukken betreffende de afdelingen in Leiden, Rotterdam en Utrecht.
De omvangrijke aanvulling die nu toegankelijk is gemaakt betreft de afdeling Delft van Chung Hwa Hui die zich ook Chin Hui noemde. De leden van de afdeling Delft waren studenten die aan de Technische Hogeschool, later Universiteit, studeerden. Dit afdelingsarchief bevat notulen van de vergaderingen van Chin Hui, correspondentie en stukken over het ledenbestand.

Het archief bevat gegevens over de studententijd van deze uit Nederlands-Indië, later Indonesië, afkomstige studenten. Het zou interessant zijn om te onderzoeken hoe de carrières van deze mensen na afronding van hun studie zijn verlopen. Bleven zij in Nederland, keerden zij terug naar Indonesië of vonden zij elders een baan? (Bouwe Hijma)

Zie ook: Chinatown Den Haag, Chinatown Amsterdam en Chinese Spoorzoekers, webtentoonstellingen van het Historisch Beeldarchief Migranten

Geplaatst: 
15 december 2015