Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Archieven Anti-apartheid en zuidelijk Afrika

De volledig door Kier Schuringa verwerkte archieven afkomstig van het NiZA, in alfabetische volgorde. Al deze archieven zijn vrij toegankelijk. De links verwijzen naar de volledige archiefbeschrijvingen in search.org.

Angola Comité/Komitee Zuidelijk Afrika (KZA) 1961-1997
Inhoud: Vergaderstukken van vooral de komiteevergaderingen, algemene correspondentie en stukken betreffende de organisatie; stukken betreffende de politieke campagnes en activiteiten zoals de (grootschalige) campagnes, de olie- en sportboycot, het economie-programma, activiteiten aangaande Namibië, Angola en Mozambique en de vrouwen-activiteiten enz. enz.

Anti-Apartheids Beweging Nederland (AABN) 1971-1994
Inhoud: Vergaderstukken van pleno's, actievergaderingen, DB- en stafvergaderingen, jaarverslagen, algemene correspondentie, financiële en andere algemene organisatorische stukken over de gehele bestaansperiode van de AABN. Verslagen, correspondentie en andere stukken van de belangrijkste werkgroepen en langlopende campagnes, overige acties en activiteiten enz. enz. Bij deze inventaris is een afzonderlijke bijlage beschikbaar met een chronologie van de Anti-Apartheids Beweging Nederland 1971-1994.

Comité Zuid-Afrika (CZA) 1960-1971
Inhoud: Verslagen van bestuursvergaderingen 1960-1967, correspondentie 1960-1967, financiële en andere organisatorische stukken uit hele bestaansperiode en correspondentie en andere stukken over diverse activiteiten in m.n. eerste helft 60er jaren; stukken over samenwerking met en activiteiten van het Studenten Comité Zuid-Afrika (Stucoza) 1960-1971

Eduardo Mondlane Stichting (EMS) 1969-1998
Inhoud: Notulen van de vergaderingen van het bestuur EMS 1969-1978, 1981 en 1984-1998; notulen van de plenaire vergaderingen van de EMS 1980-1989; algemene correspondentie 1969-1996, zowel binnen Nederland als internationaal, met de bevrijdingsbewegingen (MPLA, FRELIMO, PAIGC) en later de regeringen c.q. regeringspartijen van Angola, Mozambique, Guinee-Bissau en Kaap Verdië; correspondentie tussen de EMS-kantoren en contactpersonen in Amsterdam en Maputo 1979-1996 enz.enz.

Instituut voor Zuidelijk Afrika (IZA) 1993-1997
Inhoud: verslagen en vergaderstukken van het bestuur, algemene correspondentie, stukken betreffende de organisatie, de financiën en het Bibliotheek, Informatie en Documentatiecentrum (BIDOC) van het IZA; stukken betreffende de activiteiten (cultuur, geweld, onderwijs, overige) en de verschillende samenwerkingsverbanden van het instituut in Nederland en internationaal.

Omroep voor Radio Freedom (OvRF) 1982-1996
Inhoud: vergaderstukken van de initiatiefgroep en het bestuur van de (Stichting) Omroep voor Radio Freedom; algemene correspondentie 1982-1996; stukken betreffende de organisatie en de activiteiten, in min of meer chronologische volgorde, voor een aanzienlijk deel betrekking hebbend op de Jabulani-conferentie en het Radio Freedom Institute. Annex: NOS-archiefmateriaal vanaf 1958 over de relaties met Zuid-Afrika en (Omroep voor) Radio Freedom.

SADWU Steungroep 1988-2000
Inhoud: notulen, correspondentie (vooral met SADWU) en stukken betreffende de werkzaamheden van de Steungroep

Werkgroepen Zuidelijk Afrika:
• Amsterdam
1972-1975
Den Bosch tegen Apartheid 1980-1987
Haarlem 1971-1982

Persoonlijke archieven

David de Beer 1974-1998
Inhoud: stukken betreffende zijn werkzaamheden als activist en lobbyist – met name in en vanuit de Nederlandse kerken – met betrekking tot zuidelijk Afrika en vooral Namibië in de periode 1974-1998 enz. enz.
Willem van Manen 1986-1991
Inhoud: stukken betreffende zijn Zuid-Afrika activiteiten in de jaren 1985-1991
Karel Roskam 1952-2010
Inhoud: Memoires, andere biografische stukken en persoonlijke correspondentie van Karel Roskam onder meer betreffende zijn werk in Nigeria, bij het AEI, het Mayibuye Centre en het Radio Freedom Institute.
. Gerrit Schellingerhout  1976-1984
Inhoud: Stukken uit de jaren 1976-1984 over hoofdzakelijk lokale en regionale activiteiten waarbij Gerrit Schellingerhout betrokken was op het gebied van de derde wereld, in het bijzonder Zuidelijk Afrika.
. Tjitte de Vries 1966-1986
Inhoud: Stukken betreffende  zijn werkzaamheden inzake zuidelijk Afrika, met name in (het bestuur van) de Boycot Outspan Actie van 1979-1986, zijn betrokkenheid bij de Stichting ISARA, etc.

Overige Archieven

Niet uit de NiZAcollectie afkomstige archieven, enkele slechts gedeeltelijk verwerkt. Allemaal ook vrij toegankelijk.

ABVA-KABO. Landelijke Zuid-Afrika Groep 1985-2004
Inhoud: Vergaderstukken, correspondentie en andere stukken van de LZA Groep van de ABVA-KABO, alsmede van de Werkgroep Zuid-Afrika van de ABVA-KABO in Amsterdam e.o., de ABVA-KABO afdeling Groningen, de Werkgroep Internationale Zaken van de ABVA-KABO en het Haags Steunkomitee Zuidafrikaanse Vakbeweging; bevat tevens correspondentie met en stukken van de Zuid-Afrikaanse zusterbonden van de ABVA-KABO: NEHAWU, SAMWU en POTWA, de Zuid-Afrikaanse vakbondsorganisaties COSATU en SACTU en stukken van Nederlandse en internationale vakbondsorganisaties zoals FNV, ABVA-KABO, ICFTU en PSI m.b.t. Zuid-Afrika.

AWEPAA (Association of West-European Parliamentarians against Apartheid) 1982-1994|
Inhoud: alle publicaties, lobby initiatieven, verklaringen en aktieplannen; correspondentie, bestuursstukken, financiële stukken en dossiers over de AWEPAA/AEI conferenties, documentatie over eht beleid van landen, internationale organisaties en NGO's t.a.v. zuidelijk Afrika.
Annex: dossiers m.b.t. zuidelijk Afrika van AWEPAApresident Jan-Nico Scholten als lid van de Tweede Kamer in de jaren 1970 en '80.

Azania Komitee 1974-1996
Inhoud: Verslagen en andere interne stukken, correspondentie en stukken betreffende PAC , BCMA, AZAPO, WOSA, zwarte vakbonden, Umtapo, e.a.; stukken betreffende steunprojecten en acties en campagnes m.b.t. Sharpeville en Soweto-herdenkingen, politieke gevangenen, lokale activiteiten in Rotterdam, etc.; het archief bevat tevens veel documentatiemateriaal betreffende de Zuid-Afrikaanse organisaties waarmee het komitee contacten onderhield, m.n. van het PAC, AZAPO en andere Zwart Bewustzijn-organisaties.
Annex: 328 foto’s van m.n. de activiteiten van het Azania Komitee.

Martin Bailey Papers 1964-2006
Inhoud: Documents on the United Nations oil delivery sanctions against South Africa and efforts by anti-apartheid organizations to tighten the oil embargo.

CASA-koor Nederland 1987-2015
Inhoud: Verslagen van de CASA-koor stuurgroep en bestuur, enkele jaarverslagen, de statuten van de Stichting CASA-koor Nederland (november 1990), correspondentie, notities en ander werkmateriaal, liedbundels, overzichten van optredens, krantenknipsels, ledenlijsten, intekenlijsten voor optredens, etc. alsmede foto's, beeld- en geluidsopnames en textiel.

Defence and Aid Fund Nederland 1965-1991
Inhoud: Stichtingsakte, statuten, bestuursstukken en correspondentie met o.a. het hoofdbestuur en zusterorganisaties; correspondentie en andere stukken over gezinsadoptie en projecten; stukken van de groep juristen tegen Apartheid; uitgebreide documentatie (1957-) 1965-1991.
Annex: Aanvullingen betreffende de Stichting Vrouw, Kerk en 2/3 Wereld en archiefmateriaal van DAF-NL bestuursleden Piet Gille en Jaap Roosjen.

ICCO (ontwikkelingsprojecten in zuidelijk Afrika) 1980-2001
Inhoud: Stukken betreffende ontwikkelingsprojecten in Zuidelijk Afrika 1980-2001.

SA/NAM Association 1986-1993
Inhoud: Minutes of meetings, correspondence, financial and other documents relating to activities of NGOs in South Africa and Namibia 1988-1992; files of projects conducted by the Kagiso Trust in South Africa; documentation.

Shipping Research Bureau (SRB) 1979-1995 Vrijwel geheel vrij toegankelijk.
Inhoud: Notulen en vergaderstukken, inclusief van ‘olievergaderingen’ van KZA/Kairos; jaarverslagen; algemene correspondentie en stukken betreffende de organisatie van het bureau; stukken betreffende onderzoek naar landen, scheepsbewegingen, rederijen en oliehandel; stukken betreffende ondersteuning van het olie-embargo en van nationale en internationale campagnes gericht op diverse bedrijven, landen en internationale organisaties en instellingen, waaronder de Shell-campagne; stukken betreffende de energiesector in Zuidelijk Afrika, Zuid-Afrikaanse tegenmaatregelen tegen het embargo; stukken betreffende onderzoek en campagnes aangaande Zuid-Afrikaanse steenkool.

Werkgroep Kairos 1971-2005
Medio 2015 ook geheel verwerkt.
Inhoud: Jaarverslagen, vergaderstukken van het Kairos-bestuur, correspondentie algemeen en op specifieke deelterreinen; stukken betreffende het informatie- en publiciteitswerk, de relaties met de Nederlandse kerkelijke instanties en organisaties; stukken betreffende de Kairos-werkzaamheden op een serie deelterreinen zoals sancties en het Nederlandse beleid ten aanzien van Zuid-Afrika, mensenrechten, de rol van de kerken, kolen en olie (Shell), onderzoek/onderwijs/cultuur, Namibië, etc.; documentatie en krantenknipsels met betrekking tot deze onderwerpen; stukken betreffende de opheffing van Kairos 2001-2005; een annex met archiefmateriaal van Ds. Rein-Jan van der Veen, vooral over de werkgroep “Betaald Antwoord”.

“Wij en zij” / FNV Mondiaal 1979-2007
Inhoud: Landen- en regiodossiers ingedeeld naar continent met daarbinnen correspondentie, notities, verslagen[KS1] , financiële overzichten, rapporten, vlucht /reisgegevens en brochures 1979-2007.