Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Termen en voorwaarden

Van: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis,
Adres: Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam
Postadres: Postbus 2169, 1000 CD Amsterdam
Telefoon: 020-6685866
KvK-nummer: 54667089
BTW-nummer: NL002958697B01

Verder aangeduid als: “IISG”.

Preambule
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van IISG en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen IISG en de consument, zijnde de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand aangaat met door IISG aangeboden producten en/of diensten op afstand. Onder een overeenkomst op afstand wordt verstaan een overeenkomst waarbij in het kader van een door IISG georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 1 – Gebruik van deze algemene voorwaarden

1. Voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst op afstand, zal de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld worden. Indien dit naar redelijke maatstaven niet mogelijk is, zal -voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst op afstand- worden aangegeven dat deze algemene voorwaarden bij IISG zijn in te zien en dat zij zo spoedig mogelijk kosteloos op verzoek worden toegezonden aan de consument.

2. In het geval de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorenstaande en voordat deze overeenkomst zal worden gesloten, de tekst van de deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, dat wil zeggen elk middel dat de consument of IISG in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Indien dit naar redelijke maatstaven niet mogelijk is, zal –voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst op afstand- worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan de consument zullen worden toegezonden.

3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke voorwaarden gelden, is het vorenstaande van overeenkomstige toepassing. In ieder geval kan de consument zich bij tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 2 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een (bijvoorbeeld in tijd) beperkte geldigheidsduur heeft of onder één of meer bepaalde voorwaarden wordt gedaan, wordt dit expliciet in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de door IISG aangeboden producten en/of diensten. Deze beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen een goede beoordeling van het aanbod van IISG mogelijk te maken. Als IISG gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo veel mogelijke waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Indien sprake is van kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod van/door IISG is IISG niet gebonden en kan de consument daaraan geen rechten ontlenen.

3. Elk aanbod van IISG bevat de nodige informatie die de consument in staat stelt duidelijkheid te verkrijgen wat de rechten en verplichtingen zijn die samenhangen met de aanvaarding van het aanbod. Dit betreft ondermeer doch is niet beperkt tot:
• de koopprijs incl. eventuele belastingen;
• de kosten van eventuele aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• een al dan niet van toepassing zijnde bedenktijd waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn recht tot herroeping, zijnde de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
• de betaalwijze, aflevering en/of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand –zijnde het middel dat kan worden gebruikt bij het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en IISG gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen- worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt opgeslagen en/of gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument voor raadpleging beschikbaar is;
• de wijze waarop de consument -voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst- van niet door deze consument gewilde handelingen op de hoogte kan worden gebracht, alsmede de wijze waarop de consument deze niet gewilde handelingen kan corrigeren voordat de overeenkomst gesloten wordt;
• de –voor zover van toepassing- ta(a)l(en), naast het Nederlands, waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
• de eventuele gedragscodes waaraan IISG zich heeft geconformeerd en de wijze waarop de consument van deze gedragscodes langs elektronische weg op de hoogte kan geraken;
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand indien sprake is van een overeenkomst die betrekking heeft op het voortdurend of periodiek afleveren van producten en/of diensten.

 

Artikel 3 – De overeenkomst

1. Onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in lid 4 van dit artikel komt de overeenkomst tot stand/wordt de overeenkomst gesloten op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod indien voldaan is aan de gestelde voorwaarden.

2. Als de aanvaarding door de consument van het aanbod langs elektronische weg is geschied, zal IISG zonder vertraging en langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen. Gedurende de tijd dat de ontvangst van deze aanvaarding niet door IISG is bevestigd, kan de consument aangeven van de overeenkomst af te zien.

3. In het geval de overeenkomst via elektronische wijze gesloten wordt, treft IISG adequate technische en organisatorische maatregelen teneinde de elektronische overdracht van data te beveiligen en zorgt IISG zo veel als redelijk mogelijk is voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal IISG ook daarvoor adequate en -zo veel als redelijk mogelijk is- beveiligde maatregelen treffen en/of opvolgen.

4. De IISG kan zich – met inachtneming van de toepasselijke wettelijke regelgeving – op de hoogte stellen van het feit of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en/of heeft voldaan, alsmede van al die feiten en omstandigheden die van belang (kunnen) zijn voor het op een redelijke en passende wijze aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien IISG redelijke gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij bevoegd een bestelling of aanvraag door een consument te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden, zonder dat de consument recht heeft op enige vergoeding uit welke hoofde en/of op welke grondslag dan ook.

5. IISG zal bij het aangeboden product en/of dienst de navolgende gegevens, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het recht tot herroeping gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding indien geen gebruik kan worden gemaakt van het recht tot herroeping;
b. het bezoekadres van IISG waar de consument zich met klachten kan vervoegen;
c. de voorwaarden waaraan opzegging van de overeenkomst moet voldoen indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of niet van bepaalde duur is;
d. de informatie over service na aanschaf en de toepasselijke garanties;
e. de in artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden weergeven informatie, behalve indien deze informatie reeds aan de consument is verstrekt voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst.

6. In het geval IISG zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid van dit artikel alleen van toepassing op de eerste levering en niet meer op één of meer leveringen daarna.

 

Artikel 6 – Recht tot herroeping bij levering van producten

1. In het geval van aankoop van producten kan de consument altijd de overeenkomst zonder opgave van redenen beëindigen gedurende veertien dagen, ingaande op de dag nadat de consument het product ontvangen heeft.

2. Gedurende voornoemde termijn van veertien dagen verplicht de consument zich om voorzichtig en met de nodige zorgvuldigheid om te gaan met het ontvangen product en de daarbij behorende verpakking. De consument is gehouden om product alleen uit te pakken en te gebruiken voor zover dat redelijkerwijze nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het ontvangen product wil behouden. In het geval de consument van het verkregen recht tot herroeping gebruik wil maken, is de consument verplicht om het product met alle geleverde toebehoren en – als dat redelijkerwijs mogelijk is– in de ontvangen originele staat en verpakking aan IISG terug te (laten) sturen dan wel terug te (laten) brengen overeenkomstig de door IISG in redelijkheid aangegeven aanwijzingen en/of condities.

 

Artikel 7 – Terugbetaling bij herroeping

1. In het geval de consument een beroep doet op het recht tot herroeping, draagt de consument zorg voor betaling van de kosten van terugzending.

2. In het geval IISG een bedrag van de consument met betrekking tot de gesloten overeenkomst heeft ontvangen en de consument heeft gehandeld overeenkomstig de inhoud van deze algemene voorwaarden, verplicht IISG zich tot het zonder vertraging terugbetalen van het van de consument ontvangen bedrag, welke terugbetaling maximaal binnen een periode van 30 dagen na ontvangst van de door IISG (terug)ontvangen producten zal geschieden.

 

Artikel 8- Uitsluiting van het recht tot herroeping

1. In het geval de consument het recht tot herroeping toekomt, kan dit door IISG slechts worden uitgesloten en/of beperkt als IISG dit duidelijk in het aanbod -en in ieder geval voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst- heeft aangegeven.

2. Uitsluiting van het recht tot herroeping is enkel mogelijk voor producten:
a. die aan bederf of snelle veroudering onderhevig zijn;
b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
c. die door IISG zijn verzonden en/of zijn gemaakt en/of zijn bewerkt naar aanleiding van specifieke aanwijzingen van de consument;
d. die persoonlijk van aard zijn;
e. ten aanzien waarvan de prijs samenhangt met schommelingen die buiten de invloedsfeer van IISG liggen;
f. voor (losse) kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en/of video- en/of dvd dan wel vergelijkbare opnamen en/of vastleggingen alsook (computer)software waarvan de verzegeling is verbroken.

3. Uitsluiting van het recht tot herroeping is enkel mogelijk voor diensten:
a. indien het genot en/of gebruik ervan is aangevangen voordat de bedenktijd is verstreken;
b. met betrekking tot logies, vervoer, restaurantbedrijf en/of vrijetijdsbesteding gericht op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode;
c. met betrekking tot weddenschappen en loterijen dan wel vergelijkbare aangelegenheden.

 

Artikel 9 – De prijs(verhoging)

1. Tijdens de in het aanbod aangegeven geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behalve in het geval van veranderingen van overheidswege, zoals -doch niet beperkt tot- BTW tarifering.

2. In afwijking van het vorige lid van dit artikel is IISG gerechtigd om producten en/of diensten waarvan de prijzen samenhangen met veranderingen waaraan IISG gebonden is en die buiten de invloedsfeer van IISG liggen, aan te bieden middels variabele prijzen. Deze gebondenheid aan voornoemde veranderingen alsook indien prijzen aan te merken zijn als richtprijzen, worden bij het aanbod vermeld.

3. De verhoging van een prijs binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst is slechts toegestaan indien:
a. deze het gevolg is van dwingendrechtelijke bepalingen en
b. IISG dit bedongen heeft, en
c. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst te beëindigen tegen de dag waarop de verhoging zal ingaan.

4. Alle voor de door IISG aangeboden producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 – Garantie en gerechtvaardigde verwachtingen

1. IISG garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de in het aanbod vermelde kenmerken, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. De rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van IISG jegens IISG kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand blijven onverminderd van kracht ongeacht een door IISG, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. Bij de verwerking en de uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten zal IISG de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

2. Het adres dat de consument aan IISG heeft opgegeven, heeft te gelden als de plaats van aflevering.

3. IISG zal – overeenkomstig hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is aangegeven- geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. In het geval de bezorging onverhoopt vertraging ondervindt dan wel als een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument uiterlijk één maand nadat de bestelling geplaatst is hiervan bericht. De consument heeft -met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is vermeld- in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht te claimen op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding overeenkomstig het vorige lid van dit artikel zal IISG het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal IISG zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Indien de consument het vervangend artikel niet accepteert, zijn de kosten van retourzending voor rekening van IISG.

6. Tot het moment van bezorging aan de consument komt het risico van beschadiging en/of vermissing van producten voor rekening van IISG, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Overeenkomst van (on)bepaalde tijd

1. Een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is gesloten, kan door de consument te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsbepalingen en een opzeggingstermijn van maximaal één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten, heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien met IISG is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand verlengd zal worden, wordt uitgegaan van een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzeggingstermijn na voortzetting van de overeenkomst ten hoogste één maand bedragen.

 

Artikel 13 – (Vooruit)betaling

1. Elk door de consument te betalen bedrag dient bij vooruitbetaling te worden voldaan overeenkomstig de wijze die partijen zijn overeengekomen.

2. Alvorens IISG de overeengekomen vooruitbetaling heeft ontvangen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan IISG te melden.

4. Indien de consument zich schuldig maakt aan wanbetaling heeft IISG, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenprocedure

1. IISG zal een klachtenprocedure voldoende bekend maken en zal elke klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure in behandeling nemen.

2. Nadat de consument één of meer gebreken heeft geconstateerd, heeft de consument de plicht om klachten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, bij IISG in te dienen.

3. Binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst worden bij IISG ingediende klachten beantwoord, tenzij de beantwoording een langere verwerkingstijd vergt. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vergt, zal IISG binnen de termijn van 14 dagen aan de consument berichten wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 – Gedragscodes

IISG onderwerpt zich aan de gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek, langs elektronische weg te raadplegen via www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/gedragscode-voor-gebruik-van-persoonsgegevens-in-wetenschappelijk-onderzoek/@@download/pdf_file/20031019.pdf.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bedingen

IISG draagt er zorg voor dat aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen niet ten nadele van de consument zijn en schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze beschikbaar zijn dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden niet of niet volledig gelden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 17 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Artikel 18 – Geschillenregeling

Op overeenkomsten tussen IISG en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze IISG te leveren of geleverde producten en diensten, moeten geschillen, nadat duidelijk is dat partijen er in de klachtenprocedure onderling niet uit kunnen komen, voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam.