Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Cum Laude voor Pim de Zwart

Op 17 april 2015 verdedigde IISG-UU-promovendus Pim de Zwart zijn proefschrift Globalization and the Colonial Origins of the Great Divergence over wereldwijde handel en de effecten daarvan op de globale inkomensverdeling in de vroegmoderne tijd. Deze effecten blijken minder eenduidig dan tot dusverre werd gedacht.

Aan de hand van gegevens uit VOC-archieven toont De Zwart aan dat de goederenmarkten in Europa en Azië al vanaf de zeventiende eeuw geïntegreerd raakten en niet, zoals veel historici denken, pas in de negentiende eeuw.

Ook laat De Zwart zien dat de VOC al vroeg in staat was deze internationale marktintegratie  zowel te frustreren als te stimuleren. De handelsprijzen – een belangrijke indicator van marktintegratie -  werden namelijk niet alleen bepaald door vraag en aanbod, maar ook door langlopende contracten en de complete controle van de VOC over de internationale productie en handel.

De Zwart onderzocht de invloed van de  vroegmoderne marktintegratie op de  globale levensstandaard aan de hand van archiefdata van vier verschillende VOC-koloniën (Bengalen, Ceylon, Java en de Kaapkolonie) en vergeleek deze met de levensstandaard in Engeland en de Republiek, maar ook met andere delen van Azië en achtergebleven gebieden in Europa.

Hij beargumenteert dat de globalisering niet alleen leidde tot een verschil in levensstandaard tussen de vier koloniën en de andere onderzochte gebieden (deze was gemiddeld lager in de koloniën) maar dat de levensstandaard tussen bevolkingsgroepen binnen de afzonderlijke koloniën ook steeds meer uiteen ging lopen. Terwijl sommige groepen profiteerden van een grotere wereldwijde vraag naar hun producten, hadden anderen last van de toegenomen koloniale arbeidsdwang.
Globalisering kon dus ook binnen de koloniën leiden tot commercialisering en economische groei. Anderzijds kon deze groei teniet worden gedaan door de gevolgen van kolonialisme en uitbuiting.

Kortom, globalisering en het daaraan gerelateerde kolonialisme speelden een belangrijke, maar geen eenduidige rol  in het ontstaan van globale economische ongelijkheid, ook wel het Great Divergence vraagstuk genoemd. Om tot een beter begrip te komen, zijn nieuwe data, zoals onderzocht in deze dissertatie, cruciaal. Hierdoor kunnen nieuwe dwarsverbanden worden bloot gelegd.

De Zwart promoveerde cum laude.

Proefschrift: Globalization and the Colonial Origins of the Great Divergence: Intercontinental Trade and Living Standards int he Dutch East India Company’s Commerical Empire, c. 1600-1800.

Promotoren: Prof. dr. Jan Luiten van Zanden en Prof. dr. Lex Heerma van Voss

Co-promotor: Dr. Elise van Nederveen Meerkerk

Geplaatst: 
15 april 2015